VISION

VENTRES VISION FOR FREDERICIA

 

Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu mere målrettet efter væksten og gøre Fredericia stærkere. Vi vil have et Fredericia, hvor alle bidrager og hvor vi tager vare på dem, der ikke kan.

 

Venstre vil arbejde for et stærkere Fredericia, der bygges på et politisk fundament, hvor mennesket kommer før systemet, tillid før kontrol, og hvor der i

højere grad er fokus på indhold og muligheder for den enkelte borger frem for systemer og bureaukrati. Vi vil fortsat sikre en økonomi, der er i balance med plads til investeringer og et godt serviceniveau.

 

Fredericia binder Danmark sammen, og med vores ideelle placering er der et yderst stort potentiale for at styrke vores bosætning, hvorfor vi vil sikre en endnu mere sammenhængende indsats for at tiltrække nye medborgere og gøre det attraktivt for unge at flytte tilbage til Fredericia efter endt uddannelse.

 

Vi skal turde sætte baren højt og have fokus på et samfund, hvor vi tør stille krav og have forventninger til den enkelte borger. Alle har noget at bidrage med og er med til at gøre Fredericia stærkere.

 

Vi skal arbejde målrettet på et endnu mere dynamisk arbejdsmarked og hele

tiden øge muligheden for beskæftigelse for at sikre et endnu stærkere Fredericia.

 

For Venstre er det altafgørende, at vi sikrer et samfund, hvor uddannelse og viden får de bedste forudsætninger, og når vores børn og unge møder daginstitutioner og folkeskolen, handler det om at sætte trivsel og læring i højsædet. Fremtidens Fredericia bygger på dialog, medborgerskab og nærdemokrati, som danner rammen for et Fredericia, hvor alle bidrager. Vi skal i højere grad sætte den enkelte borger i centrum og styrke civilsamfundet. Venstre vil have særligt fokus på:

Øget bosætning

 

Venstre vil arbejde for et endnu stærkere. Fredericia ved at sikre de bedste rammevilkår for erhvervslivet, herunder at sænke dækningsafgiften yderligere, konkurrenceudsætte endnu flere kommunale opgaver, samt forbedre byggesagsbehandlingen via endnu kortere sagsbehandlingstider, en mere fleksibel proces og lavere gebyrer.

 

Venstre vil prioritere vores erhvervsområder herunder DanmarkC, så endnu flere virksomheder vælger Fredericia.

 

Venstre ønsker at fortsætte arbejdet med at få endnu flere uddannelser til Fredericia og samtidig understøtte de uddannelser, som vi har i forvejen. Et stærkere Fredericia bygger på viden og uddannelsestilbud, som også understøtter erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft.

 

Venstre ønsker at sikre endnu mere gang i hele Fredericia Kommune og ikke kun inden for voldene. Vi vil prioritere at binde midtbyen sammen med Kanalbyen og understøtte aktiviteterne inden for voldene og i Fredericias lokalsamfund.

 

Venstre vil sørge for, at vi hele tiden har attraktive boligområder i hele kommunen, og at vi sikrer en videreudvikling af Kanalbyen.

 

I Fredericia skal vi satse endnu mere på vores flagskibe. De er med til at tiltrække turister, nye medborgere og nye virksomheder til byen.

 

Venstre vil derfor bl.a. arbejde for, at:

  • Fredericia Teater har de bedste rammer, så de fortsat har mulighed for at udvikle sig.
  • Skabe de bedste rammer for flere krydstogtskibe og for at fortsat styrke udviklingen af Østerstrand.
  • Udvikle et fæstningscenter, der sætter fokus på den unikke historie om Fredericia.
  • Sikre et stærkt fokus på såvel bredden, som eliteidrætten, og vil prioritere arbejdet med at udvikle vores talenter.
  • Sikre den fortsatte udvikling af Madsby Legepark.

 

Et stærkere Fredericia sikres ved øget samarbejde, hvor det giver mening. Venstre ønsker at søge inspiration til den

fortsatte udvikling af vores by og benchmarke mod de bedste kommuner.

 

Venstre vil gå målrettet efter nye statslige arbejdspladser og bide sig fast i forhandlingsbordet, når regeringen senere i 2018

fremlægger forslag til yderligere udflytninger af statslige arbejdspladser.

  • Øget Bosætning
  • Arbejdsmarked og beskæftigelse
  • Trivsel og læring - en daginstitution og folkeskole i verdensklasse
  • Den enkelte borger i fokus

Arbejdsmarked og beskæftigelse

 

Venstre mener, at et mangfoldigt arbejdsmarked er et godt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med det, de kan. Dem

der kan bidrage, skal bidrage - unge, ældre såvel som flygtninge. I Fredericia skal vi have Danmarks bedste og mest effektive Jobcenter. Vi skal udvise respekt for alle mennesker, turde stille krav og naturligvis give de bedste muligheder for, at den enkelte borger kan blive selvforsøgende, fordi for Venstre kommer det enkelte menneske før systemet.

 

Venstre vil sikre, at kommunen går forrest, når det handler om praktikpladser til elever og studerende. Vi vil løfte denne opgave i fællesskab sammen med arbejdsmarkedsparter, og uddannelsesinstitutionerne.

 

Venstre ønsker at arbejde målrettet for et stærkere Fredericia, hvor integration skal foregå igennem job eller uddannelse.

Kommunens integration skal optimeres endnu mere, og vi vil fortsat sikre, der er fokus på ret og pligter, medborgerskab, demokratiforståelse og det danske sprog. Vi skal lave tiltag, så Fredericias boligområder ikke længere figurerer på ghettolisten.

 

Venstre vil sikre et stærkere Fredericia og sætte gang i en lang række initiativer for at styrke arbejdsmarkedet. Vi vil lave en særlig indsats for gruppen af kontanthjælpsmodtagere med henblik på job og uddannelse. Vi vil fokusere på at matche virksomhederne og de jobsøgende, så der bliver det rigtige match for begge parter. Endvidere vil vi oprette nye og flere nyttejob, hvor det giver mening.

Trivsel og læring

Vores børn og unge er fremtiden, og de fortjener den bedste start på livet. Venstre vil skabe de bedste muligheder for vores børn og unge, så vi vil prioritere at investere i deres fremtid.

 

Venstre ønsker at arbejde målrettet for en helhedsplan og en individuel indsats for den enkelte borger igennem hele livet, herunder fokusere på overgangen fra barn til voksen. Venstre vil således sikre fleksible processer baseret på tillid, og hvor mennesket kommer før systemet.

Venstre ønsker ikke inklusion for enhver pris, den skal være balanceret og rimelig.

 

Det enkelte barn skal profitere af inklusionen, men det skal også foregå i respekt for de andre børns læring og trivsel.

 

Venstre vil bryde den negativ sociale arv og arbejde målrettet på at sikre en tidlig tværgående og helhedsorienteret indsats med fokus på det enkelte barn. Venstre vil skabe et stærkere Fredericia med fokus på attraktive daginstitutioner og folkeskoler, privat som kommunal, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns trivsel og læring. Vi vil sikre flere varme hænder og fokusere på en god normering. Der skal arbejdes målrettet med understøttende undervisning, og der skal være et stærkt samspil mellem lærere og pædagoger.

Den enkelte borger i fokus

 

Venstre vil arbejde for et stærkere Fredericia, hvor vi ikke afvikler sundhedstilbud, men sammen skaber dem. I Fredericia skal den enkelte borger i fokus og være tryg i egen by. Venstre vil skabe Danmarks bedste sundhedshus med fokus på nære sundhedstilbud.

 

Venstre vil skabe tryghed for borgerne og arbejde for, at politiet er synlige i kommunen samt prioritere indsatser, hvor målet er at bekæmpe kriminalitet.

 

Venstre vil sætte fokus på serviceniveauet i forhold voksenhandicappede, så den enkelte borger får det rette tilbud.

 

Venstre vil skabe et godt og attraktivt seniorliv i Fredericia med frie valg til den enkelte, herunder understøtte mulighederne for private tilbud, så vores ældre medborgere oplever de samme fritvalgsmuligheder, som der er på andre områder. Alle kan få brug for hjælp, og i Fredericia vil vi sikre at systemet, lange sagsbehandlingstider og processer ikke spænder ben for den gode vilje. Venstre vil sikre en individuel

og fleksibel sagsbehandling med henblik på at hjælpe den enkelte borger videre i livet.

 

Venstre ønsker at styrke frivilligheden og give de bedst mulige rammer til frivillige foreninger og sociale organisationer, der dagligt har fokus på den enkelte borger. Venstre ønsker at skabe et stærkere Fredericia, hvor civilsamfundet, private virksomheder og kommunen sammen

sikrer, at alle får de bedste forudsætninger.